[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên Ngân Hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Hưng Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên Ngân Hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Hưng Yên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Khái niệm động lực làm việc:
1.1.2. Khái niệm tạo động lực làm việc
1.2. Sự cần thiết của việc tạo động lực làm việc cho người lao động
1.3. Các học thuyết về tạo động lực làm việc
1.3.1. Học thuyết nhu cầu _ Maslow
1.3.2. Học thuyết hệ thống hai yếu tố_ F. Herzberg
1.3.3. Học thuyết về sự kỳ vọng _ Victor V.room
1.3.4. Học thuyết công bằng của J. Stacy Adams:
1.4. Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động:
1.4.1. Yếu tố thuộc về cá nhân.
1.4.1.1. Nhu cầu của người lao động.
1.4.1.2. Mục đích làm việc
1.4.1.3. Năng lực và nhận thức về năng lực của bản thân người lao động
1.4.1.4. Thái độ, quan điểm của người lao động trong công việc, tổ chức
1.4.1.5. Đặc điểm tính cách của người lao động
1.4.2. Yếu tố thuộc về công việc
1.4.2.1. Tính hấp dẫn của công việc
1.4.2.2. Khả năng thăng tiến
1.4.2.3. Quan hệ trong công việc
1.4.3. Yếu tố thuộc tổ chức
1.4.3.1. Chính sách quản lý của doanh nghiệp
1.4.3.2. Hệ thống trả công trong doanh nghiệp
1.4.3.3. Điều kiện làm việc
1.4.3.4. Phong cách lãnh đạo
1.4.3.5. Văn hóa công ty
1.4.3.6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN HƯNG YÊN
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
2.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên giai doạn 2011-2013
2.1.4.1. Tình hình huy động vốn
2.1.4.2. Tình hình cho vay vốn
2.1.5. Thực trạng lao động tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
2.2. Thực trạng các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
2.2.1. Yếu tố công việc
2.2.2. Quan hệ đồng nghiệp
2.2.4. Đào tạo – Phát triển
2.2.5. Chính sách tiền lương
2.2.6. Chính sách khen thưởng và phúc lợi
2.2.7. Phong cách lãnh đạo
2.2.8. Văn hóa công ty
2.3. Đánh giá chung về các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
2.3.1. Những nhân tố tác động tích cực đến động lực của nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
2.3.2. Những nhân tố tác động tiêu cực đến động lực của nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN HƯNG YÊN 
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện các nhân tố tác động đến động lực của nhân viên ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên
3.2.1. Chính sách tiền lương:
3.2.2. Chính sách khen thưởng và phúc lợi
3.2.3. Yếu tố công việc
3.2.4. Đào tạo và phát triển.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan