[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam chi nhánh Lục Ngạn - thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam chi nhánh Lục Ngạn - thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay
1.1.2. Phân loại cho vay
1.2. Các vấn đề cơ bản về cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn
1.2.3. Phân loại hoạt động cho vay ngắn hạn
1.2.4. Vai trò của cho vay ngắn hạn
1.2.5. Các hình thức cho vay ngắn hạn
1.3. Hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn
1.3.2. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.4. Các nhân tổ ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH LỤC NGẠN
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và Phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Lục Ngạn
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.1.4. Các hoạt động chính của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Tình hình huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.2.2. Tình hình hoạt động cho vay tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.2.3. Tình hình kinh doanh các hoạt động khác
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.3. Một số quy định chung trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.3.1. Đối tượng và điều kiện cho vay
2.3.2. Tài sản đảm bảo
2.3.3. Quy trình cho vay ngắn hạn
2.3.4. Các hình thức cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.3.5. Những hỗ trợ và chương trình hỗ trợ cho vay ngắn hạn của chi nhánh Lục Ngạn giai đoạn 2011-2013
2.4. Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.4.1. Các chỉ tiêu định tính
2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
2.5.1. Các kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH LỤC NGẠN
3.1. Định hướng hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
3.2. Giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lục Ngạn
3.2.1.Thực hiện tốt quy trình cho vay
3.2.2. Xây dựng chính sách lãi suất mềm dẻo linh hoạt
3.2.3. Nâng cao khả năng thu thập và xử lý thông tin khách hàng
3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.5. Xây dựng và sử dụng hợp lý quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 
3.2.7. Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ khách hàng
3.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.9. Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng
3.2.9. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan