[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chất lượng tín dụng chung và dài hạn cho các dự án bất động sản tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Chất lượng tín dụng chung và dài hạn cho các dự án bất động sản tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CỦA NHTM
1.1. Tổng quan về tín dụng trung và dài hạn trong NHTM
1.1.1. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.2. Tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.2. Cho vay trung và dài hạn trong các dự án bất động sản của NHTM
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của dự án bất động sản
1.2.2. Phân loại dự án BĐS trong hoạt động cho vay của NHTM
1.2.3. Đặc điểm cho vay trung và dài hạn các dự án BĐS của NHTM
1.2.3.1. Đặc điểm về lãi suất áp dụng đối với cho vay trung và dài hạn
1.2.3.2. Thời hạn tín dụng và kỳ hạn trả nợ
1.2.3.3. Tài sản đảm bảo cho khoản vay
1.2.3.4. Nguồn trả nợ cho các khoản vay trung và dài hạn
1.2.3.5. Xử lý nợ quá hạn
1.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong các dự án bất động sản
1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng trung và dài hạn
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản
1.3.2.1. Đối với ngân hàng
1.3.2.2. Đối với chủ thể vay vốn
1.3.2.3. Đối với nền kinh tế
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn đối với các dự án bất động sản
1.3.3.1. Chỉ tiêu định lượng
1.3.3.2. Chỉ tiêu định tính
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung dài hạn trong các dự án bất động sản
1.4.1. Các nhân tố về phía khách hàng
1.4.2. Các nhân tố về phía ngân hàng
1.4.2.1. Chính sách tín dụng
1.4.2.2. Năng lực của ngân hàng trong thẩm định cho vay
1.4.2.3. Năng lực giám sát, quản trị rủi ro sau cho vay
1.4.2.4. Chất lượng nhân sự
1.4.2.5. Công tác thẩm định dự án
1.4.2.6. Công tác tổ chức của ngân hàng
1.4.2.7. Thông tin tín dụng
1.4.3. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô
1.4.3.1. Môi trường kinh tế
1.4.3.2. Môi trường chính trị - xã hội
1.4.3.3. Môi trường pháp lý
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CHO CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIETCOMBANK
2.1. Giới thiệu khái quát về Vietcombank
2.1.1. Giới thiệu chung về Vietcombank
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank giai đoạn 2011-2013
2.1.2.1. Qui mô tín dụng trung dài hạn cho các dự án bất động sản của Vietcombank
2.1.2.2. Hoạt động tín dụng
2.1.2.3. Hoạt động thanh toán xuất – nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ
2.1.2.4. Các chỉ số tài chính đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn trong các dự án bất động sản tại Vietcombank
2.2.1. Quy trình tín dụng trung dài hạn trong các dự án bất động sản tại Vietcombank
2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn trong các dự án bất động sản tại Vietcombank
2.2.2.1. Cơ cấu tín dụng trung dài hạn chocác dự án bất động sản tại Vietcombank giai đoạn 2011-2013
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu sinh lời
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu an toàn vốn
2.3. Đánh giá chung về chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong các dự án bất động sản tại Vietcombank
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TRONG CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIETCOMBANK
3.1. Định hướng phát triển hoạt động của Vietcombank trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng hoạt động chung của Vietcombank
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay tín dụng trung dài hạn trong các dự án bất động sản
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn trong các dự án bất động sản tại Vietcombank
3.2.1. Tăng cường huy động vốn đặc biệt là vốn trung dài hạn cho vay bất động sản
3.2.2. Hoàn thiện nội dung thẩm định trong hoạt động cho vay dự án bất động sản
3.2.3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong cho vay bất động sản
3.2.4. Thành lập nhóm chuyên trách thẩm định cho vay đối với các dự án BĐS, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng
3.2.5. Hoàn thiện phần mềm chấm điểm tín dụng để đánh giá khách hàng trong lĩnh vực bất động sản
3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản vay, hợp tác chặt chẽ với khách hàng để giải quyết nợ quá hạn
3.2.7. Tăng trưởng hoạt động tín dụng trung dài hạn và lợi nhuận trong các dự án bất động sản
3.2.8. Bảo hiểm cho các khoản vay trung và dài hạn đối với dự án bất động sản
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong lĩnh vực BĐS
3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ và các Bộ, Ngành có liên quan
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Chủ đầu tư thực hiện dự án bất động sản
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan