[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cấu trúc vốn và chi phí vốn tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và Cơ khí HT-Steel Thực trạng và giải pháp


[/kythuat]
[tomtat]
Cấu trúc vốn và chi phí vốn tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và Cơ khí HT-Steel Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
1.1. Lý luận chung về cấu trúc vốn và chi phí vốn
1.1.1. Cấu trúc vốn
1.1.1.1. Khái niệm cấu trúc vốn
1.1.1.2. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn
1.1.1.3. Các chỉ số đo lường cấu trúc vốn
1.1.1.4. Sự cần thiết của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính
1.1.2. Chi phí vốn
1.1.2.1. Khái niệm chi phí vốn
1.1.2.2. Chi phí nợ phải trả
1.1.2.3. Chi phí vốn chủ sở hữu
1.1.2.4. Chi phí vốn bình quân
1.1.2.5. Chi phí sử dụng vốn cận biên và quyết định đầu tư
1.2. Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời và rủi ro
1.2.1. Khái niệm và phân loại rủi ro
1.2.1.1. Khái niệm rủi ro
1.2.1.2. Phân loại rủi ro
1.2.2. Các loại đòn bẩy trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Đòn bẩy kinh doanh
1.2.2.2. Đòn bẩy tài chính
1.2.2.3. Đòn bẩy tổng hợp
1.3. Cấu trúc vốn trong mối quan hệ với giá trị doanh nghiệp
1.3.1. Cấu trúc vốn tối ưu
1.3.1.1. Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu
1.3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu
1.3.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT
1.3.2.1. Khái niệm
1.3.2.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT
1.3.3. Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông qua phân tích EBIT – EPS
1.3.3.1. Phân tích EBIT – EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu
1.3.3.2. Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường (EBIT thị trường)
1.3.3.3. Ý nghĩa của lá chắn thuế đối với doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ HT-STEEL
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel
2.1.1. Thông tin khái quát Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel
2.1.4. Khái quát tình hình kinh doanh Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel giai đoạn 2010 – 2013
2.2. Phân tích cấu trúc vốn Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel giai đoạn 2010 – 2013
2.2.1. Phân tích các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn
2.2.1.1. Vốn đầu tư của CSH
2.2.1.2. Nợ phải trả
2.2.2. Phân tích các tỷ số đo lường cấu trúc vốn
2.2.2.1. Tỷ số nợ
2.2.2.2. Tỷ số nợ ngắn hạn
2.2.2.3. Tỷ số nợ dài hạn
2.2.2.4. Tỷ số nợ trên vốn CSH
2.2.2.5. Tỷ số tự tài trợ
2.3. Phân tích chi phí vốn của Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel giai đoạn 2010 - 2013
2.3.1. Phân tích chi phí nợ phải trả
2.3.1.1. Chi phí nợ ngắn hạn kb
2.3.1.2. Chi phí nợ dài hạn kd
2.3.1.3. Chi phí vốn cổ phần thường ke
2.3.2. Phân tích chi phí vốn bình quân WACC
2.4. Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời và rủi ro của Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel giai đoạn 2010 – 2013
2.4.1. Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời
2.4.2. Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng tự chủ tài chính
2.4.3. Đòn bẩy kinh doanh
2.4.4. Đòn bẩy tài chính
2.4.5. Đòn bẩy tổng hợp
2.5. Phân tích cấu trúc vốn trong mối quan hệ với giá trị Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel giai đoạn 2010 - 2013
2.5.1. Phân tích điểm hòa vốn EBIT
2.5.2. Lợi ích từ lá chắn thuế
2.6. Đánh giá cấu trúc vốn và chi phí vốn Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HTSteel giai đoạn 2010 – 2013
2.6.1. Đánh giá cấu trúc vốn
2.6.1.1. Ưu điểm
2.6.1.2. Nhược điểm
2.6.2. Đánh giá chi phí vốn
2.6.2.1. Uư điểm
2.6.2.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty CP Kết cấu thép cơ khí HT-Steel
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn
3.2.1. Phát hành trái phiếu
3.2.2. Tăng doanh thu tiết kiệm chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan