[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và thương mại Trung Hiếu

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và thương mại Trung Hiếu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Đối với người quản lý doanh nghiệp
1.2.2.2. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
1.2.2.3. Đối với chủ nợ của doanh nghiệp
1.2.2.4. Đối với người lao động trong doanh nghiệp
1.2.2.5. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
1.2.3. Ý nghĩa phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.2.4. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Quy trình thực hiện phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.2.6. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.6.1. Phương pháp phân tích tài chính Dupont
1.2.6.2. Phương pháp so sánh
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo
1.3.1.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp
1.3.1.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh
1.3.1.3. Tình hình tài chính thông qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.3.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hoạt động
1.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tỷ suất đầu tư
1.3.3.3. Nhóm chỉ tiệu đánh giá khả năng quản lý và thanh toán nợ
1.3.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ sử dụng chi phí
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố có thể kiểm soát được
1.4.1.1. Tổ chức công tác phân tích và quy trình tổ chức công tác phân tích
1.4.1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích
1.4.1.3. Phương pháp phân tích
1.4.1.4. Đội ngũ cán bộ phân tích tài chính
1.4.2. Các nhân tố không thể kiểm soát được.
1.4.2.1. Môi trường pháp lý và chế độ kế toán hiện hành
1.4.2.2. Khoa học công nghệ
1.4.2.3. Chính sách thống kê kinh tế ngành
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HIẾU TRUNG
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và thuơng mại Hiếu Trung
2.1.1. Quán trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng thuơng mại Hiếu Trung
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và thương mại Hiếu Trung
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.1.3.1. Giám đốc công ty.
2.1.3.2. Phó Giám đốc.
2.1.3.3. Phòng vật tư.
2.1.3.4. Phòng tài chính-kế toán.
2.1.3.5. Phòng kỹ thuật
2.1.3.6. Đội xây dựng
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữa hạn phát triển xây dựng và thương mại Hiếu Trung
2.1.5 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
2.2. Nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua các Báo cáo tài chính
2.2.1.1. Tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp
2.2.1.2. Tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo hoạt động kinh doanh
2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tỷ suất đầu tư
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý và thanh toán nợ
2.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.2.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ sử dụng chi phí
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và thương mại Hiếu Trung
2.3.1. Kết quả đáng ghi nhận
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HIẾU TRUNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao tình hình tài chính tại doanh nghiệp
3.2.1. Biện pháp hợp lí hóa chi phí
3.2.2. Biện pháp điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lí
3.2.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan