[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại doanh nghiệp tư nhân 668

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại doanh nghiệp tư nhân 668
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ LOGISTICS
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm về dịch vụ
1.1.2. Khái niệm về chất lượng
1.1.3. Khái niệm về Logistics
1.2. Đặc điểm và vai trò của Logistics
1.2.1. Đặc điểm
1.2.2. Vai trò
1.3. Nội dung của Logistics
1.3.1. Mua sắm nguyên vật liệu
1.3.2. Dịch vụ khách hàng
1.3.3. Quản lý hoạt động dự trữ
1.3.4. Dịch vụ vận tải
1.3.5. Dịch vụ kho bãi
1.4. Các yếu tố cơ bản của hoạt động Logistics
1.4.1. Yếu tố vận tải
1.4.2. Yếu tố phân phối
1.4.3. Yếu tố quản trị
1.4.4. Yếu tố Marketing
1.5. Phân loại hoạt động Logistics
1.5.1. Theo phạm vi và mức độ quan trọng
1.5.2. Theo các bên tham gia
1.5.3. Theo quá trình nghiệp vụ
1.5.4. Theo hướng vận động vật chất
1.5.5. Theo đối tượng hàng hóa
1.6. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics
1.6.1. Thời gian giao nhận
1.6.2. Độ an toàn
1.6.3. Giá cả phù hợp
1.6.4. Phản ánh cung cách phục vụ từ khách hàng
1.6.5. Chất lượng cơ sở vật chất
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGICTIS CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 668
2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp tư nhân 668
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân 668
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phòng ban
2.1.4. Các loại hình hoạt động kinh doanh chính tại Doanh nghiệp
2.1.5. Quy trình cung ứng dịch vụ
2.2. Thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ Logistics tại doanh nghiệp tư nhân 668
2.2.1. Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân 668
2.2.2. Các yếu tố tác động lên hoạt động cung cấp dịch vụ Logistic tại Doanh nghiệp tư nhân 668
2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ
2.3.1. Đánh giá chất lượng dịch vụ logistics tại doanh nghiệp tư nhân 668
2.3.2. Đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
2.4. Đánh giá chung về Doanh nghiệp tư nhân 668
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGICTICS TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 668
3.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển dịch vụ Logistics tại Doanh nghiệp trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Chiến lược phát triển dịch vụ Logistics
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics
3.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ đã có và cung cấp thêm dịch vụ mới
3.2.2. Thay đổi phương thức quản lý
3.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin
3.2.4. Đào tạo cán bộ
3.3. Một số kiến nghị với nhà nước
3.3.1. Hoàn thiện về pháp lý và quản lý
3.3.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng
3.3.3. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan