[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Hải
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1 Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.1.1 Tỷ suất sinh lời của doanh thu - Return On Sales (ROS)
1.2.1.2 Tỷ suất sinh lời của tài sản - Return On Assets (ROA)
1.2.1.3 Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu - Return on Equity (ROE)
1.2.1.4 Phân tích tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu thông qua mô hình Dupont
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.4.1 Tỷ suất sinh lời của tổng chi phí
1.4.2 Tỷ suất sinh lời của giá vốn hàng bán
1.4.3 Tỷ suất sinh lời của chi phí quản lý kinh doanh
1.4.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn lao động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN HẢI
2.1 Tổng quan về Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Hải
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Hải giai đoạn 2012 – 2014
2.3 Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Hải giai đoạn 2012 - 2014
2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.1.1 Tỷ suất sinh lời của doanh thu - Return On Sales (ROS)
2.3.1.2 Tỷ suất sinh lời của tài sản - Return On Assets (ROA)
2.3.1.3 Phân tích tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu thông qua mô hình Dupont
2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.2.1 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.3.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn lưu động
2.3.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.4.1 Tỷ suất sinh lời của giá vốn hàng bán
2.3.4.2 Tỷ suất sinh lời của chi phí quản lý kinh doanh
2.3.4.3 Tỷ suất sinh lời của tổng chi phí
2.3.4.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.4 Đánh giá tổng quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN HẢI
3.1 Định hướng phát triển của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Hải
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Hải
3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.2 Giảm thiểu chi phí cho Công ty
3.2.3 Nâng cao trình độ nguồn lao động
3.2.4 Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thi công
3.2.5 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sử dụng dịch vụ thi công công trình cũng như năng lực quản lý tài sản của Công ty
3.2.6 Tăng cường điều tra, nghiên cứu thị trường
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan