[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1.1 Khái niệm kết quả sản xuất kinh doanh
1.1.1.2 Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1.3 Mối quan hệ giữa kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3 Vai trò và ý nghĩa của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2 Phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1 Phương pháp so sánh
1.2.2 Phương pháp tỷ số
1.2.3 Phương pháp đồ thị
1.2.4 Phương pháp Dupont
1.3 Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.1 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.2 Phân tích cơ cấu tài sản – nguồn vốn
1.3.3 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.3.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3.3.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.4.1 Nhân tố khách quan
1.4.2 Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
2.1 Khái quát chung về Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
2.1.1.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
2.2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.1.1 Tình hình doanh thu của công ty
2.2.1.2 Tình hình chi phí của công ty
2.2.1.3 Tình hình lợi nhuận của công ty
2.2.2 Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn của công ty
2.2.2.1 Phân tích tình hình tài sản của công ty
2.2.2.2 Phân tích tình hình nguồn vốn của công ty
2.2.3 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.3.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây giai đoạn 2012 – 2014
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Một số hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
3.2.1 Tăng cường quản lý chi phí
3.2.2 Tăng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2.1 Quản lý khoản phải thu ngắn hạn
3.2.2.2 Quản lý hàng tồn kho
3.2.3 Tăng hiệu quả sử dụng tài sản cố định
3.2.4 Tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn
3.2.5 Tăng hiệu quả sử dụng lao động
3.2.6 Giải pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan