[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần điều khiển tự động DKT

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần điều khiển tự động DKT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản lưu động
1.1.2. Đặc điểm của tài sản lưu động
1.1.3. Vai trò của tài sản lưu động
1.1.4. Phân loại tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.1.5. Chính sách quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.3. Các chỉ tiêu tổng hợp tình hình kinh doanh chung
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DKT
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần điều khiển tự động DKT
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần điều khiển tự động DKT
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của công ty cổ phần điều khiển tự động DKT
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần điều khiển tự động DKT
2.2.2. Tình hình Tài sản-Nguồn vốn của công ty cổ phần điều khiển tự động DKT
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp tình hình kinh doanh chung
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần điều khiển tự động DKT giai đoạn 2011-2013
2.3.1. Thực trạng quản lý tài sản lưu động tại công ty cổ phần điều khiển tự động DKT
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần điều khiển tự động DKT
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần điều khiển tự động DKT giai đoạn 2011 – 2013.
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DKT
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần điều khiển tự động DKT
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần điều khiển tự động DKT
3.2.1. Hoàn thiện chính sách quản lý tiền mặt
3.2.2. Hoàn thiện chính sách quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Hoàn thiện chính sách quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Một số giải pháp khác
3.2.5. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan