[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2 Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2 Nội dung tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.2.2 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.3 Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.2.4 Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.3 Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1 Quản lý tiền và các tài sản tương đương tiền
1.3.2 Quản lý khoản phải thu khách hàng
1.3.3 Quản lý hàng tồn kho
1.4 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá bộ phận cấu thành tài sản ngắn hạn
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.5.1 Các nhân tố chủ quan
1.5.2 Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN VIỆT
2.1 Khái quát về công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt
2.1.1 Sơ lược quá trình phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự
2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt
2.2.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty
2.2.2 Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011 – 2013
2.3 Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt
2.3.1 Thực trạng cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.2 Thực trạng quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.3 Thực trạng quản lý hàng tồn kho
2.3.4 Thực trạng sử dụng khoản phải thu ngắn hạn
2.3.5 Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.3.6 Các chỉ tiêu đánh giá bộ phận cấu thành tài sản ngắn hạn
2.4 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN VIỆT
3.1 Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt
3.1.1 Định hướng phát triển của công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt
3.1.2 Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Liên Việt
3.2.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2 Quản lý các khoản phải thu
3.2.3 Quản lý hàng tồn kho
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan