[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4.1. Phân loại theo tính thanh khoản
1.1.4.2. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.4.3. Phân loại theo hình thái biểu hiện:
1.2. Một số vấn đề về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Phân tích quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
1.2.3.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội
2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển của công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội giai đoạn năm 2011-2013
2.1.4.1. Tình hình Tài sản - Nguồn vốn.
2.1.4.2. Tình hình doanh thu chi phí lợi nhuận
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội .
2.2.1. Thực trạng về quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội
2.2.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội.
2.2.2.1. Chính sách quản lý tiền mặt
2.2.2.2. Chính sách quản lý hàng tồn kho
2.2.2.3. Chính sách quản lý các khoản phải thu
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội
2.2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động của Công ty
2.2.3.3. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.2.4. Đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội
2.2.4.1. Kết quả đạt được
2.2.4.2. Hạn chế còn tồn tại
2.2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
3.1. Khái quát môi trường kinh doanh phát triền của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hà Nội
3.1.1. Cơ hội và thách thức
3.1.1.1. Cơ hội
3.1.1.2. Thách thức
3.1.2. Định hướng hoạt động của công ty
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội
3.2.1. Hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho
3.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên
3.2.4. Nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ phục vụ quản lý và sản xuất
3.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Bộ Xây Dựng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan