[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn han của Xí nghiệp Vận tải thủy Sông Cầu

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn han của Xí nghiệp Vận tải thủy Sông Cầu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3.1. Theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.3.2. Theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1.2. Trình độ nguồn nhân lực
1.3.1.3. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Tốc độ phát triển của nền kinh tế
1.3.2.2. Nhu cầu của khách hàng
1.3.2.3. Thị trường cạnh tranh
1.3.2.4. Tiến bộ của khoa học- kĩ thuật, công nghệ
1.3.2.5. Chính sách kinh tế của Nhà nước
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA XÍ NGHIỆP VẬN TẢI THỦY SÔNG CẦU
2.1. Giới thiệu về Xí nghiệp vận tải thủy Sông Cầu
2.1.1. Quá trình phát triển của Xí nghiệp vận tải thủy Sông Cầu
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp năm 2012-2014
2.1.4.1. Kết quả kinh doanh
2.1.4.2. Tình hình tài sản – Nguồn vốn
2.1.4.3. Các chỉ tiêu phân tích chung
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Xí nghiệp vận tải thủy Sông Cầu
2.2.1. Quy mô và tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Xí nghiệp
2.2.1.1. Tỷ trọng của TSNH trong Xí nghiệp
2.2.1.2. Quy mô của TSNH trong Xí nghiệp
2.2.2. Quy mô và cơ cấu của từng loại TSNH trong Xí nghiệp
2.2.2.1. Tài sản Tiền
2.2.2.2. Tài sản Phải thu ngắn hạn
2.2.2.3. Tài sản hàng tồn kho
2.2.2.4. Tài sản ngắn hạn khác
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá về khả năng hoạt động
2.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Xí nghiệp vận tải thủy Sông Cầu
2.3.1. Thành quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSNH TẠI XÍ NGHIỆP VẬN TẢI THỦY SÔNG CẦU
3.1. Định hướng phát triển của Xí nghiệp vận tải thủy Sông Cầu
3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội
3.1.2. Kế hoạch, mục tiêu phát triển của Xí nghiệp
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của Xí nghiệp vận tải thủy Sông Cầu
3.2.1. Các giải pháp nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên
3.2.2. Các giải pháp quản lý TSNH trong Xí nghiệp
3.2.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt
3.2.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan