[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Một số vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2 Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4 Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2 Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRUNG
2.1 Khái quát về Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung
2.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty cổ phần thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung
2.1.3 Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung
2.1.4 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Trung giai đoạn năm 2011-2013
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung giai đoạn năm 2011-2013
2.2.1 Phân tích quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung giai đoạn năm 2011-2013
2.2.2 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung
2.2.3 Các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung
2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRUNG
3.1 Khái quát môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung
3.1.1 Thuận lợi
3.1.2 Khó khắn
3.1.3 Một số định hướng phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Trung trong tương lai
3.2 Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Trung
3.2.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2 Quản lý các khoản phải thu
3.2.3 Quản lý hàng tồn kho
3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2 Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan