[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nga

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nga
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT NGA
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư Việt Nga
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần đầu tư Việt Nga
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư Việt Nga
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổng phần đầu tư Việt Nga giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn công ty cổ phần đầu tư Việt Nga giai đoạn 2012 – 2014
2.3. Thực trạng tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần đầu tư Việt Nga
2.3.1. Quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.2. Thực trạng công tác sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.3. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.4. Đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT NGA
3.1. Phương hướng phát triển của công ty cổ phần đầu tư Việt Nga trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần đầu tư Việt Nga
3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hàng tồn kho
3.2.4. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với doanh nghiệp
3.3.2. Kiến nghị đối với nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan