[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quốc tế Winsacom


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quốc tế Winsacom
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản
1.1.2. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.3. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ WINSACOM
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tể Winsacom
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mai dược phẩm Quốc tể Winsacom
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý cuả Công ty Cổ phần thương mại dựơc phẩm Quốc tế Winsacom
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất của Công ty giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2012 – 2014
2.3. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế Winsacom
2.3.1. Chính sách quản lí tài sản ngắn hạn tại Công ty
2.3.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài sản ngắn hạn tại Công ty
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tổng quát
2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn chung
2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành nên tài sản ngắn hạn
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng của Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế Winsacom
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Những điểm hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ WINSACOM
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế Winsacom
3.1.1. Cơ hội và thách thức
3.1.2. Định hướng phát triển
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế.
3.2.1. Tăng cường quản lý tiền mặt
3.2.2. Tăng cường quản lý khoản phải thu
3.2.3. Tăng cường quản lý dự trữ, tồn kho
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan