[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm về tài sản ngắn hạn
1.2.2. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.3. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2. Quản lý các bộ phận của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhóm nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH IN SIC
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
2.2. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty cổ phần XNK ngành in SIC
2.3. Phân tích thực trạng hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
2.3.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
2.3.2. Phân tích công tác quản lý từng bộ phận cấu thành tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần XNK ngành in SIC
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH IN SIC
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành
3.1.2. Định hướng phát triển công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
3.1.3. Các kế hoạch sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC
3.2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần XNK ngành in SIC
3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao về hiệu quả xản xuất kinh doanh của công ty
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn công ty
3.2.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ khác
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với các tố chức tín dụng, ngân hàng thương mại
3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan