[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Ánh Dung


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Ánh Dung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4.1. Căn cứ vào quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.4.2. Căn cứ vào phạm vi sử dụng
1.1.4.3. Căn cứ theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán
1.2. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Phân tích quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn.
1.2.3.2. Chính sách quản lí tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan.
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH ÁNH DUNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Ánh Dung
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Ánh Dung
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Ánh Dung
2.1.3. Khái quát về ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ánh Dung
2.1.4. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ánh Dung giai đoặn năm 2011 – 2013
2.1.4.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.1.4.2. Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Ánh Dung giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.1. Thực trạng quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.1.1. Phân tích quy mô tài sản ngắn hạn
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2. Thực trạng chính sách quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Ánh Dung
2.2.2.1. Thực trạng quản lý và sử dụng tài sản bằng tiền
2.2.2.2. Thực trạng quản lý và sử dụng hàng tồn kho
2.2.2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng các khoản phải thu
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Ánh Dung
2.2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Nhóm các chỉ tiêu hoạt động
2.2.3.3. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Ánh Dung
2.2.4.1. Kết quả đạt được
2.2.4.2. Hạn chế còn tồn tại
2.2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH ÁNH DUNG
3.1. Định hướng hoạt động sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Ánh Dung trong thời gian tới
3.2. Định hướng sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Ánh Dung
3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Ánh Dung
3.3.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.3.2. Quản lý kết cấu tài sản ngắn hạn
3.3.3. Kiểm soát cơ cấu nguồn vốn
3.3.4. Một số giải pháp khác
3.4. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan