[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư kỹ thuật 4D


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư kỹ thuật 4D
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1 Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2 Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY THNN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT 4D
2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
2.1.2 Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư kỹ thuật 4D
2.2.1 Cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
2.3.1 Thành quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT 4D
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
3.1.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
3.1.2 Chiến lược của Công ty TNHH Đầu tư kỹ thuật 4D trong thời gian tới
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D
3.2.1 Cần có chính sách hợp lý trong quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.2 Hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng vốn
3.2.3 Quản lý sử dụng có hiệu quả các khoản phải thu
3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý thu hồi nợ
3.2.5 Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong kho
3.2.6 Hoàn thiện hệ thông quản lý
3.2.7 Hoàn thiện công tác nâng cao trình độ cán bộ quản lý và công nhân
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan