[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Dũng Mạnh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Dũng Mạnh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH
1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh
1.1.2. Đặc điểm của vốn kinh doanh
1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh trong DN
1.1.3.1. Phân loại theo đặc điểm chu chuyển của vốn
1.1.3.2. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.4. Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3. Phân tích quy mô và chính sách quản lý vốn
1.2.3.1. Phân tích vốn kinh doanh theo tích chất luân chuyển
1.2.3.2. Phân tích vốn kinh doanh theo nguồn hình thành
1.2.3.3. Phân tích chính sách quản lý vốn
1.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo tính chất luân chuyển
1.2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung tổng vốn
1.2.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.2.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành
1.2.5.1. Phân tích hiệu quả sử dụng nợ vay
1.2.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Những nhân tố khách quan.
1.3.2. Những nhân tố chủ quan.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DŨNG MẠNH
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Dũng Mạnh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Bộ máy quản lý công ty
2.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty TNHH Dũng Mạnh
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Dũng Mạnh
2.2.1. Phân tích quy mô cơ cấu vốn theo tính chất luân chuyển
2.2.1.1. Phân tích quy mô và cơ cấu vốn lưu động
2.2.1.2. Phân tích quy mô và cơ cấu vốn cố định
2.2.2. Phân tích quy mô và cơ cấu vốn theo nguồn hình thành
2.2.2.1. Phân tích quy mô cơ cấu nợ phải trả của công ty
2.2.3. Chính sách quản lý vốn của công ty
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo tính chất luân chuyển
2.2.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chung
2.2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành
2.2.5.1. Hiệu quả sử dụng nợ vay
2.2.5.2. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.3. Nhận xét về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DŨNG MẠNH
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Dũng Mạnh
3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dũng Mạnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan