[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần than Đèo Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần than Đèo Nai
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp
1.1.1. Cạnh tranh
1.1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
1.1.1.2. Các loại hình cạnh tranh
1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp
1.1.3. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp
1.1.3.1. Các yếu tố bản thân doanh nghiệp
1.1.3.2. Các yếu tố bên ngoài
1.1.4. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cnahj tranh về mặt tài chính của doanh nghiệp
1.1.5.1. Các yếu tố bên ngoài
1.1.5.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh về mặt tài chính của doanh nghiệp
1.2.1. Nhóm chỉ số khả năng thanh toán
1.2.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.2.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.2.4. Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời
1.3. Kết luận
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ MẶT TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần than Đèo Nai – VINACOMIN
2.1.1. Các thông tin cơ bản
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu
2.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.1.4. Giai đoạn hội nhập kinh tế thị trường
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần than Đèo Nai – VINACOMIN giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần than Đèo Nai – VINACOMIN trong bối cảnh hội nhập
2.2.1. Chỉ số khả năng thanh toán
2.2.2. Chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.2.2.1. Hệ số thu nợ
2.2.2.2. Hệ số lưu kho
2.2.2.3. Hệ số trả nợ
2.2.2.4. Hiệu suất sử dụng tài sản
2.2.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
2.2.4. Chỉ tiêu xác định cơ cấu tài sản và nguồn vốn
2.2.5. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.6. Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp theo doanh thu
2.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh về mặt tài chính của Công ty Cổ phần than Đèo Nai – VINACOMIN trong bối cảnh hội nhập
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.1.1. Về vốn
2.3.1.2. Giá vốn hàng bán
2.3.1.3. Thu nhập khác
2.3.1.4. Một số yếu tố khác
2.3.2. Hạn chế
2.3.2.1. Chi phí
2.3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần than Đèo Nai
3.2. Một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần than Đèo Nai trong bối cảnh hội nhập
3.2.1. Giải pháp về huy động vốn
3.2.1.1. Huy động vốn từ bên trong doanh nghiệp
3.2.1.2. Huy động vốn từ bên ngoài doanh nghiệp.
3.2.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.3. Kiểm kê, đánh giá, xác định tình trạng sử dụng của toàn bộ tài sản cố định của Công ty
3.2.4. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định
3.2.5. Giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.5.1. Tăng cường quản lý tồn kho
3.2.5.2. Xây dựng và đổi mới chính sách quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.6. Các giải pháp khác
3.2.6.1. Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ người lao động và thực hiện chính sách đãi ngộ lao động tốt hơn
3.2.6.2. Biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hóa
3.2.6.3. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan