[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế Hoàng Anh Ka Long

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế Hoàng Anh Ka Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản
1.1.2. Đặc trưng của tài sản
1.1.3 Phân loại tài sản
1.1.3.1. Tài sản ngắn hạn
1.1.3.2. Tài sản dài hạn
1.2. Quản trị tài sản và sự cần thiết tăng cường quản trị tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm quản trị tài sản
1.2.2. Sự cần thiết phải tăng cường quản trị tài sản
1.3. Nội dung quản trị tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Nội dung quản trị tài sản ngắn hạn
1.3.1.1. Quản trị tiền mặt
1.3.1.2. Quản trị khoản phải thu
1.3.1.3. Quản trị hàng tồn kho
1.3.2. Nội dung quản trị tài sản dài hạn
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị tài sản của doanh nghiệp
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị tổng tài sản của DN
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị TSNH
1.4.2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.2.2. Chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển
1.4.2.3. Khả năng sinh lời
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị TSDH
1.4.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị TSDH
1.4.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị TSCĐ
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng và biện pháp tăng cường quản trị tài sản của doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài sản của doanh nghiệp
1.5.1.1. Những nhân tố khách quan
1.5.1.2. Những nhân tố chủ quan
1.5.2. Một số biện pháp tăng cường quản trị tài sản
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ HOÀNG ANH KA LONG ... 26
2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Thương mại và Nhân lực quốc tế Hoàng Anh Ka Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hoàng Anh Ka Long
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Bộ máy quản lý của công ty
2.2. Thực trạng quản trị tài sản tại công ty Hoàng Anh Ka Long giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Thực trạng quy mô và cơ cấu tài sản tại công ty Hoàng Anh Ka Long
2.2.2. Thực trạng quản trị tài sản ngắn hạn tại công ty Hoàng Anh Ka Long giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2.1. Quy mô – cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2.2. Thực trạng quản trị tiền tại công ty
2.2.2.3. Thực trạng quản trị khoản phải thu
2.2.2.4. Thực trạng hàng tồn kho
2.2.3. Thực trạng quản trị tài sản dai hạn tại công ty Hoàng Anh Ka Long giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Đánh giá hiệu quả quản trị tài sản
2.3.1. Đánh giá hiệu quả quản trị tổng tài sản
2.3.2. Đánh giá hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn
2.3.2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.2.2. Chỉ tiêu đánh giá tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị tài sản dài hạn
2.3.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ
2.4. Đánh giá chung về tình hình quản trị tài sản của công ty Hoàng Anh Ka Long
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY HOÀNG ANH KA LONG
3.1. Định hướng phát triển của công ty Hoàng Anh Ka Long
3.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị tài sản tại công ty
3.2.1. Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn tại công ty
3.2.1.1. Chủ động có kế hoạch xác định nhu cầu TSNH
3.2.1.2. Tăng cường hiệu quả quản trị tiền mặt
3.2.1.3. Tăng cường hiệu quả quản trị khoản phải thu khách hàng
3.2.1.4. Tăng cường hiệu quả quản trị hàng tồn kho
3.2.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị tài sản dài hạn tại công ty
3.2.2.1. Thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng nhằm nâng cao năng lực sử dụng TSCĐ hiện có
3.2.2.2. Quản lý sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ, thanh lý các TSCĐ không dùng đến
3.2.2.3. Tăng cường đổi mới công nghệ, quản lý sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan