[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thanh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thanh
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2. Lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của lợi nhuận
1.2.1.1. Khái niệm lợi nhuận
1.2.1.2. Vai trò của lợi nhuận
1.2.1.3. Ý nghĩa của lợi nhuận
1.2.2. Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
1.2.2.3. Lợi nhuận từ hoạt động khác
1.2.2.4. Tổng lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.3. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần
1.2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
1.2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Khối lượng sản phẩm dịch vụ tiêu thụ
1.3.1.2. Năng lực quản lý chi phí doanh nghiệp
1.3.1.3. Cơ cấu sản phẩm
1.3.1.4. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp
1.3.1.5. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp
1.3.1.6. Trình độ quản lý lao động
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
1.3.2.2. Hệ thống pháp lý
1.3.2.3. Thị trường và sự cạnh tranh
1.3.2.4. Địa bàn kinh doanh
1.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bằng phương pháp thay thế liên hoàn
1.4.1. Vị trí, tác dụng của phương pháp
1.4.2. Nội dung của phương pháp
1.4.3. Phân tích thay thế liên hoàn các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH SX & TM HƯNG THANH
2.1. Khái quát công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.1.3. Kết quả hoạt động của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.2. Thực trạng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận tại công ty TNHH SX & TM HƯNG THANH
2.2.1. Thực trạng lợi nhuận tại công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.2.1.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.1.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
2.2.1.3. Lợi nhuận từ hoạt động khác
2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận tại công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.2.2.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần
2.2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
2.2.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
2.2.3. Phân tích tác động của các nhân tố đến lợi nhuận
2.3. Đánh giá thực trạng lợi nhuận của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH SX & TM HƯNG THANH
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
3.1.1. Cơ hội và thách thức của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
3.1.2. Định hướng phát triển của của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
3.2. Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
3.2.1. Hoàn thiện công tác bán hàng
3.2.2. Quản lý hiệu quả hoạt động marketing
3.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
3.2.4. Nâng cao trình độ nhân viên
3.3. Một số kiến nghị với các cơ quan Nhà nước
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan