[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Sơn Hoàng Gia

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Sơn Hoàng Gia
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
1.2 Tầm quan trọng của lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm về lợi nhuận
1.2.2 Sự cần thiết của lợi nhuận.
1.3 Xác định lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
1.3.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
1.3.3 Lợi nhuận khác
1.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận doanh nghiệp
1.3.5 Tỷ suất lợi nhuận
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
1.4.1 Các nhân tố chủ quan
1.4.2 Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HOÀNG GIA
2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Sơn Hoàng Gia
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý
2.2 Thực trạng lợi nhuận tại Công Ty TNHH Sơn Hoàng Gia
2.2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2014
2.2.2 Thực trạng lợi nhuận từ hoạt động tài chính
2.2.3 Thực trạng lợi nhuận từ hoạt động khác
2.2.4 Tỷ suất lợi nhuận
2.3 Đánh giá thực trạng lợi nhuận của Công ty TNHH Sơn Hoàng Gia
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH SƠN HOÀNG GIA
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Sơn Hoàng Gia trong thời gian tới
3.2 Mục tiêu đề ra
3.3 Giải pháp tăng lợi nhuận Công ty TNHH Sơn Hoàng Gia
3.3.1 Giải pháp nhằm tăng doanh thu
3.3.2 Các giải pháp nhằm giảm chi phí
3.3.3 Công tác quản lý và sử dụng vốn
3.4 Kiến nghị
3.4.1 Kiến nghị đối với Chính phủ
3.4.2 Đối với các cơ quan hữu quan
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan