[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Toàn Cương

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Toàn Cương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan lý thuyết
1.1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của hiệu quả kinh doanh
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Phân loại
1.1.1.3. Vai trò của hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.3.1. Nhân tố bên trong
1.1.3.2. Nhân tố bên ngoài
1.2. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá định lượng
1.2.1.1. Chỉ tiêu tổng quát
1.2.1.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSDH
1.2.1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH
1.2.1.4. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động
1.2.1.5. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.1.6. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CƯƠNG
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Toàn Cương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu và tổ chức của công ty
2.1.3. Nhân sự của công ty
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Toàn Cương
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Tình hình tài sản - nguồn vốn
2.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Toàn Cương
2.3.1. Các chỉ tiêu tổng quát
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.3. Hiệu quả sử dụng lao động
2.3.4. Hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.5. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.4. Kết luận
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CƯƠNG
3.1. Nâng cao năng lực vốn
3.2. Hạn chế tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi trong công tác bán hàng
3.3. Quản lý đào tạo nguồn nhân lực
3.4. Xây dựng trung tâm bảo hành trên địa bàn để nâng cao dịch vụ hậu mãi
3.5. Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
3.6. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh
3.7. Hạ giá thành công trình, rút ngắn thời gian thi công
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan