[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Tháng Tư

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Tháng Tư
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan doanh nghiệp
1.1.2. Tổng quan về tài sản ngắn hạn
1.1.2.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.2.3. Sự cần thiết của tài sản ngắn hạn
1.1.2.4 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.1. Quản lý tiền mặt và các chứng khoán có tính thanh khoản cao
1.2.2. Quản lý các khoản phải thu
1.2.3. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dựng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁNG TƯ
2.1. Khái quát về công ty TNHH Tháng Tư
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
2.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Tháng Tư
2.1.4. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Tháng Tư
2.2. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tháng Tư giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.2. Hiệu quả quản lý các khoản phải thu
2.2.3. Quản lý hàng tồn kho
2.3. Hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn của công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Tháng Tư
2.4.1. Kết quả đã đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH THÁNG TƯ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Tháng Tư
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành xây dựng
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Tháng Tư
3.2. Các phương pháp nâng cao hiệu quả tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Tháng Tư
3.2.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường để đưa ra kế hoạch sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2. Giảm chi phí nguyên liệu trong dự trữ và quá trình sản xuất
3.2.3. Khai thác triệt để công suất hiện có của các máy móc, thiêt bị cũ và từng bước hiện đại hoá thiết bị, công nghệ, đầu tư xây dựng
3.2.4. Nâng cao chất lượng công trình và dịch vụ bảo hành
3.2.5. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ
3.2.6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lí tài sản ngắn hạn
3.2.7. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với các Ngân hàng
3.3.2. Đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan