[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hoàng Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hoàng Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
1.1.3. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.4. Tác động của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng
1.2. Dịch vụ ngân hàng
1.2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng
1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng
1.2.3. Phân loại dịch vụ ngân hàng
1.3. Dịch vụ ngoài tín dụng của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.3.2. Khái niệm dịch vụ ngoài tín dụng
1.3.3. Đặc trưng của dịch vụ ngoài tín dụng
1.3.4. Vai trò của dịch vụ ngoài tín dụng trong hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng thương mại
1.3.5. Một số dịch vụ ngoài tín dụng chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.3.5.1. Dịch vụ thanh toán trong nước
1.3.5.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế
1.3.5.3. Dịch vụ kiều hối
1.3.5.4. Dịch vụ thẻ
1.3.5.5. Dịch vụ ngân hàng điện tử
1.3.5.6. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
1.3.5.7. Dịch vụ ngân quỹ
1.3.5.8. Dịch vụ ngoài tín dụng khác
1.4. Phát triển dịch vụ ngoài tín dụng của ngân hàng thương mại
1.4.1. Khái niệm phát triển dịch vụ ngoài tín dụng của ngân hàng thương mại
1.4.2. Xu hướng phát triển dịch vụ ngoài tín dụng của ngân hàng thương mại
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngoài tín dụng
1.4.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngoài tín dụng
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI
2.1. Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Hoàng Mai
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh
2.2. Một số kết quả hoạt động của chi nhánh giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động tín dụng
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh
2.3. Thực trạng hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng của chi nhánh
2.3.1. Tình hình thu nhập – chi phí từ dịch vụ ngoài tín dụng tại chi nhánh
2.3.2. Kết quả cụ thể các nhóm sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng đang được triển khai tại chi nhánh
2.3.2.1. Nhóm sản phẩm thanh toán trong nước
2.3.2.2. Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế
2.3.2.3. Nhóm sản phẩm dịch vụ kiều hối
2.3.2.4. Nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ
2.3.2.5. Nhóm sản phẩm dịch vụ Mobile Banking
2.3.2.6. Nhóm sản phẩm dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại chi nhánh
2.4.1. Những mặt được
2.4.2. Một số tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI
3.1. Mục tiêu phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng của chi nhánh
3.2. Chiến lược phát triển dịch vụ ngoài tín dụng của chi nhánh
3.3. Giải pháp đề xuất
3.3.1. Giải pháp về phát triển sản phẩm
3.3.2. Giải pháp về chính sách marketing
3.3.3. Giải pháp về quản trị điều hành
3.3.4. Giải pháp về công nghệ
3.3.5. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị với Hội sở chính
3.4.4. Kiến nghị với chi nhánh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan