[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần kiến trúc Pháp Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần kiến trúc Pháp Việt
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Nguồn nhân lực và quản lí nguồn nhân lực trong tổ chức
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực:
1.1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực:
1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1. Khái niệm đào tạo và phát triển
1.2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức
1.2.3. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.4. Đào tạo và phát triển với vấn đề quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Đào tạo và phát triển với các chức năng quản trị nhân lực
1.2.4.2. Kế hoạch hoá giữa nguồn nhân lực với công tác đào tạo và phát triển
1.2.4.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực với vấn đề sử dụng lao động trong doanh nghiệp
1.2.4.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với chính sách khuyến khích, tạo động lực làm việc
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.3.1. Yếu tố thuộc về doanh nghiệp
1.3.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp:
1.4. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.4.1. Quy trình chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.4.2. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.4.3. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.4.4. Lựa chọn đối tượng đào tạo
1.4.5. Xây dựng chương trình đào tạo và lực chọn phương pháp đào tạo
1.4.5.1. Đào tạo ngoài công việc
1.4.5.2. Đào tạo trong công việc
1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên
1.4.7. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.4.8. Đánh giá hiêu quả đào tạo và phát triển
1.4.8.1. Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục tiêu đào tạo
1.4.8.2. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển theo kỹ năng chuyên môn
1.4.8.3. Đánh giá Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc so sánh giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra
1.4.8.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển thông qua một số biện pháp khác
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHÁP VIỆT
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần kiến trúc Pháp Việt
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Cổ phần kiến trúc Pháp Việt
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban trong Công Ty Cổ phần kiến trúc Pháp Việt
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Nhiệm vụ các phòng ban
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kiến trúc Pháp Việt
2.1.4. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty Cổ phần kiến trúc Pháp Việt
2.1.5. Tình hình kinh doanh của công ty cổ phần kiến trúc Pháp Việt trong những năm gần đây
2.1.5.1. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.1.5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong các năm 2011 - 2013
2.2. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ phẩn kiến trúc Pháp Việt
2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo tại Công Ty Cổ phẩn kiến trúc Pháp Việt
2.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực
2.2.3. Xác định đối tượng đào tạo
2.2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo
2.2.4.1. Xây dựng chương trình đào tạo trong công ty
2.2.4.2. Lựa chọn phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.5. Công tác lựa chọn và đào tạo giáo viên
2.2.6. Về chi phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.7. Công tác xây dựng chương trình đánh giá đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần kiến trúc Pháp Việt
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHÁP VIỆT
3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần kiến trúc Pháp Việt
3.1.2. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty năm 2014
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần kiến trúc Pháp Việt
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
3.2.1.1. Thực hiện tốt công tác phân tích nhu cầu đào tạo
3.2.1.2. Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện công việc có hiệu quả
3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể, chi tiết.
3.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp, công bằng và khách quan hơn
3.2.4. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, chương trình đào tạo
3.2.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo, đối tác đào tạo phù hợp
3.2.6. Huy động và tăng cường chi phí cho công tác đào tạo và phát triển
3.2.7. Thực hiện tốt công tác đánh giá hiệu quả sau khóa đào tạo
3.2.8. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan