[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Các khái niệm cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2. Vai trò của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3. Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3.1. Phương pháp đào tạo và phát triển trên lớp học
1.3.1.1. Theo cách thức giao tiếp với học viên
1.3.1.2. Theo các công cụ được sử dụng cho hoạt động đào tạo và phát triển
1.3.2. Phương pháp đào tạo và phát triển tại nơi làm việc
1.4. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực
1.4.3. Xác định đối tượng đào tạo và phát triển
1.4.4. Xác định chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo và phát triển
1.4.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo và phát triển
1.4.6. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển
1.4.7. Thiết lập quy trình đánh giá
1.5. Phát triển nguồn nhân lực
1.5.1. Nâng cao năng suất lao động
1.5.2. Đánh giá năng lực thực hiện công việc
1.5.3. Duy trì và nâng cao chất lượng lao động
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.6.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.6.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THÉP XÂY DỰNG HÀ THÀNH
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
2.2.1. Mô tả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
2.3.1. Tình hình lao động tại Công ty
2.3.1.1. Lao động theo trình độ học vấn
2.3.1.2. Lao động theo giới tính
2.3.1.3. Thâm niên và độ tuổi công tác của người lao động
2.3.2. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
2.3.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
2.3.2.2. Xác định mục tiêu của đào tạo và phát triển
2.3.2.3. Xác định đối tượng đào tạo và phát triển
2.3.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
2.3.2.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo và phát triển
2.3.2.6. Dự tính chi phí đào tạo
2.3.2.7. Kết quả đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.3.3. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty
2.3.3.1. Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả thực hiện công việc
2.3.3.2. Duy trì và nâng cao chất lượng của NNL
2.4. Những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THÉP XÂY DỰNG HÀ THÀNH
3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
3.1.1. Các yếu tố bên ngoài
3.1.2. Các yếu tố bên trong
3.2. Định hướng, mục tiêu của Công ty trong tương lai
3.2.1. Định hướng phát triển của Công ty trong tương lai
3.2.2. Mục tiêu cụ thể
3.3. Giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
3.3.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo
3.3.2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo NNL Công ty trong thời gian dài hạn
3.3.3. Kích thích nhân viên chủ động tham gia đào tạo
3.3.4. Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo sau khóa học
3.3.5. Đa dạng hóa các phương pháp đào tạo
3.4. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hà Thành
3.4.1. Hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng NNL sau đào tạo
3.4.2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo Công ty trong việc sử dụng và phát triển NNL
3.4.3. Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả thực hiện công việc
3.4.4. Duy trì và nâng cao chất lượng của NNL
3.5. Một số kiến nghị
3.5.1. Kiến nghị đối với Công ty
3.5.2. Kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan