[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về nguồn nhân lực của doanh nghiệp
1.1.1. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm Nguồn nhân lực
1.2. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp
1.2.2. Nội dung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.2.3. Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường trong doanh nghiệp
1.3.2. Các yếu tố thuộc môi trường ngoài doanh nghiệp
1.4. Kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực của một số công ty trong và ngoài nước.
1.4.1. Kinh nghiệm của công ty nước ngoài
1.4.2. Kinh nghiệm của công ty trong nước
1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236.
1.5. Kết luận Chương 1.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÕNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236
2.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực khối văn phòng của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236
2.2.1. Doanh thu
2.2.2. Lợi nhuận
2.2.3. Thuế nộp ngân sách Nhà nước
2.2.4. Thu nhập bình quân của người lao động
2.2.5. Ảnh hưởng của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực
2.3. Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236
2.3.1. Số lượng người lao động được dào tạo giai đoạn 2012-2014
2.3.2. Công tác xác định nhu cầu đào tạo
2.3.3. Công tác xác định mục tiêu đào tạo phát triển
2.3.4. Công tác lựa chọn đối tượng đào tạo
2.3.5. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
2.3.6. Lựa chọn giáo viên đào tạo
2.3.7. Công tác xác định chi phí đào tạo
2.3.8. Đánh giá chương trình và kết quả công tác đào tạo
2.4. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236
2.4.1. Những ưu điểm
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.5. Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236
3.1. Định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty
3.1.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
3.1.2. Định hướng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực
3.2.1. Hoàn thiện qui trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực
3.2.2. Giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển NNL tại văn phòng công ty
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Thành phố Hà Nội
3.3.3. Các trung tâm đào tạo nghề
3.4. Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan