[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Các khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3. Phân loại đào tạo nguồn nhân lực
1.3.1. Phân loại theo định hướng nội dung đào tạo
1.3.2. Phân loại theo cách thức tổ chức đào tạo
1.4. Các nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.5.1. Các nhân tố khách quan
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
1.6. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.6.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.6.2. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.6.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo
1.6.4. Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
1.6.5. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.6.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên
1.6.7. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HƯNG HẢI
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
2.1.2. Triết lý kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi của công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh chính tại công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
2.1.4. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban của công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực ở công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo
2.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo
2.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
2.2.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo
2.2.6. Chi phí đào tạo
2.2.7. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển của công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
2.3.1. Các nhân tố khách quan
2.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HƯNG HẢI
3.1. Định hướng về đào tạo và phát triển nguồn lực ở công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
3.1.1. Định hướng phát triển sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
3.1.2. Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
3.2. Những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
3.2.1. Phân tích SWOT của công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế của công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hải
3.3.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đạo tạo
3.3.2. Hoàn thiện công tác xác định mục tiêu đào tạo
3.3.3. Hoàn thiện công tác lựa chọn đối tượng đào tạo
3.3.4. Hoàn thiện quá trình xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
3.3.5. Hoàn thiện quá trình xác định chi phí đào tạo
3.3.6. Hoàn thiện quá trình đánh giá công tác đào tạo và phát triển
3.3.7. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan