[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Ý nghĩa, vai trò của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp tỷ số
1.2.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Quy mô của doanh nghiệp
1.3.2. Cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
1.3.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.3.4. Rủi ro kinh doanh
1.3.5. Lãi suất vay vốn
1.3.6. Sự tăng trưởng của doanh nghiệp
1.3.7. Hình thức sở hữu của doanh nghiệp
1.3.8. Thời gian hoạt động của doanh nghiệp
1.4. Tài liệu sử dụng phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Bảng cân đối kế toán
1.4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.5. Nội dung phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp  
1.5.1.1. Khái niệm
1.5.1.2. Qui mô và kết cấu tài sản của doanh nghiệp
1.5.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp
1.5.2.1. Khái niệm
1.5.2.2. Qui mô và kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp
1.5.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.5.3.1. Phân tích đòn bẩy tài chính
1.5.3.2. Chiến lược sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.5.4. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ
1.6. Phân tích cân bằng tài chính
1.6.1. Phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn
1.6.2. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn
1.6.3. Ngân quỹ ròng
1.7. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
1.7.1. Hiệu quả quản lí tài sản
1.7.2. Hiệu quả sử dụng vốn
1.8. Phân tích SWOT doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ giai đoạn 2011–2013
2.1.4.1. Tình hình doanh thu
2.1.4.2. Tình hình chi phí
2.1.4.3. Tình hình lợi nhuận
2.2. Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ giai đoạn 2011–2013
2.2.1. Phân tích cấu trúc tài sản tại Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ giai đoạn 2011–2013
2.2.1.1. Phân tích qui mô tài sản
2.2.1.2. Phân tích kết cấu tài sản
2.2.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ giai đoạn 2011–2013
2.2.2.1. Phân tích quy mô nguồn vốn
2.2.2.2. Phân tích kết cấu của nguồn vốn
2.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài sản và cấu trúc nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.1. Phân tích đòn bẩy tài chính
2.2.3.2. Phân tích chiến lược sử dụng vốn kinh doanh của Công ty
2.2.4. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ
2.3. Phân tích cân bằng tài chính
2.3.1. Phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn
2.3.2. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn
2.3.3. Ngân quỹ ròng
2.4. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.5. Phân tích SWOT về các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính
2.6. Đánh giá cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ giai đoạn 2011–2013
2.6.1. Về cấu trúc tài sản
2.6.1.1. Về tài sản ngắn hạn
2.6.1.2. Về tài sản dài hạn
2.6.2. Về cấu trúc nguồn vốn
2.6.2.1. Về nợ phải trả
2.6.2.2. Về vốn chủ sở hữu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ
3.1. Định hướng kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ
3.1.1. Nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam
3.1.2. Định hướng kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ giai đoạn năm 2015 - 2020
3.2. Giải pháp hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ
3.2.1. Cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn nhằm đảm bảo cân bằng tài chính tích cực
3.3.2. Tăng tích trữ tiền đảm bảo khả năng thanh toán
3.3.3. Đầu tư hoàn thiện nhà máy để tăng hiệu quả kinh doanh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan