[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Uy

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Uy
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
2.1. Tổng quan về tạo động lực lao động
2.1.1. Khái niệm và phân loại nhu cầu
2.1.2. Khái niệm động cơ và động lực lao động
2.1.3. Khái niệm tạo động lực lao động
2.1.4. Tại sao cần phải tạo động lực lao động
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực lao động
2.2.1. Các yếu tố thuộc về phía bản thân người lao động.
2.2.2. Nhóm yếu tố thuộc về công ty.
2.2.3. Nhóm yếu tố thuộc về công việc người lao động đảm nhận.
2.2.4. Nhóm yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài.
2.3. Một số thuyết tạo động lực lao động
2.3.1. Học thuyết về nhu cầu của Maslow:
2.3.2. Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adam
2.3.3. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom
2.3.4. Lý thuyết hai nhân tố của F.Herzbert
2.4. Nội dung cơ bản của tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp
2.4.1. Xác định nhu cầu của người lao động
2.4.2. Thiết kế các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động
2.4.3. Đo lường mức độ thỏa mãn của người lao động trong doanh nghiệp
2.5. Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động ở một số doanh nghiệp trong và ngoài nước
2.6. Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Uy
2.7. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.1. Tổng quan về doanh nghiệp
3.1.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp
3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp
3.1.3. Tóm tắt cơ cấu tổ chức của DN
3.2. Quy trình sản xuất kinh doanh chung của công ty
3.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Uy
3.3.1. Lĩnh vực kinh doanh
3.3.2. Tình hình tài chính qua các năm
3.4. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Uy
3.4.1. Tình hình nhân sự qua các năm
3.4.2. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động trong công ty
CHƯƠNG 4. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN UY
4.1. Định hướng phát triển công ty
4.2. Quan điểm tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Uy
4.2.1. Quan điểm 1: Tạo động lực cho người lao động là biện pháp lâu dài và quan trọng nhất để duy trì và phát triển nguồn nhân lực của công ty.
4.2.2. Quan điểm 2. Tạo động lực cho người lao động là kết quả từ sự tác động một cách có hệ thống, đồng bộ các công cụ và các giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu và duy trì sự công bằng trong đối xử.
4.2.3. Quan điểm 3. Tạo động lực là trách nhiệm thông suốt từ chính những người lãnh đạo quản lý doanh nghiệp cho đến chính bản thân người lao động do đó cần phải huy động và cần sự hợp tác của người lao động vì mục tiêu phát triển của công ty
4.3. Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Uy
4.3.1. Xác định chính xác các nhu cầu của người lao động và mức độ ưu tiên của các nhu cầu để làm căn cứ đưa ra các biện pháp tạo động lực phù hợp.
4.3.2. Phân tích công việc thường xuyên và hiệu quả
4.3.3. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc nhằm phản ánh chính xác kết quả thực hiện công việc của người lao động.
4.3.4. Thiết kế hệ thống trá công lao động công bằng, gắn với giá trị công việc, hiệu quả làm việc của người lao động.
4.3.5. Xây dựng hệ thống khen thưởng khen thưởng và hệ thống phúc lợi hấp dẫn
4.3.6. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo hướng tới đào tạo phù hợp với yêu cầu của công việc
4.3.7. Nâng cao năng lực người lãnh đạo tổ nhóm làm việc.
4.4. Kiến nghị
4.4.1. Đối với cơ quan nhà nước
4.4.2. Đối với ngành chủ quản
4.4.3. Đối với địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan