[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm nhân sự
1.1.2. Khái niệm về tuyển dụng nhân sự
1.1.3. Vai trò của tuyển dụng nhân sự
1.2. Mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng nhân sự với các hoạt động, chức năng của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự với bố trí sử dụng lao động
1.2.2. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự với các quan hệ lao động
1.2.4. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự với công tác thù lao cho người lao động
1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.3.1. Quy trình tuyển mộ nhân sự
1.3.2. Quy trình tuyển chọn nhân sự
1.3.3. Công tác định hướng nhân viên mới
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp
1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ Phần Viglacera Vân Hải
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
2.1.4. Đặc điểm nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải trong những năm gần đây (2012 – 2014)
2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.2.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
2.2.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
2.3. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.3.1. Trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.3.2. Một số tiêu chuẩn tuyển dụng của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.3.3. Thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự VHV
2.3.4. Thực trạng công tác định hướng nhân viên mới
2.4. Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.4.1. Các kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng nhân sự giai đoạn 2012 - 2014
2.4.2. Đánh giá công tác tuyển dụng
2.4.3. Đánh giá kết quả công tác định hướng nhân viên mới
2.4.4. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI
3.1. Chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của VHV trong gian đoạn 2015-2020
3.1.2. Kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2016
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty
3.2.1. Giải pháp cho quy trình tuyển mộ
3.2.2. Giải pháp cho quy trình tuyển chọn
3.2.3. Giải pháp cho công tác định hướng nhân viên mới
3.2.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan