[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong hoạt động cho vay tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong hoạt động cho vay tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay
1.1.1.2. Đặc điểm của cho vay của NHTM
1.2. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1. Khái quát về dự án
1.2.2. Công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Khái niệm công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2.2.2. Nội dung công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá sự hoàn thiện của công tác thẩm tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI SHB - CHI NHÁNH VẠN PHÚC
2.1. GIỚI THIỆU VỀ SHB - CHI NHÁNH VẠN PHÚC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức SHB - Chi nhánh Vạn Phúc
2.1.3. Hoạt động của SHB - Chi nhánh Vạn Phúc giai đoạn 2011-2013
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI SHB - CHI NHÁNH VẠN PHÚC
2.2.1. Quy trình thẩm định tài chính dự án tại SHB - Chi nhánh Vạn Phúc
2.2.2. Nội dung công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại SHB - Chi nhánh Vạn Phúc
2.2.3. Minh họa thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại SHB - Chi nhánh Vạn Phúc qua dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống cáp treo Tây Thiên”
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu phản ánh sự hoàn thiện của công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại SHB - Chi nhánh Vạn Phúc
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI SHB - CHI NHÁNH VẠN PHÚC
2.3.1. Kết quả
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI SHB - CHI NHÁNH VẠN PHÚC
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA SHB - CHI NHÁNH VẠN PHÚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
3.1.1. Định hướng phát triển chung của SHB - Chi nhánh Vạn Phúc
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay của SHB - Chi nhánh Vạn phúc giai đoạn 2011 - 2015
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI SHB - CHI NHÁNH VẠN PHÚC
3.2.1. Nhóm giải pháp trực tiếp
3.2.2. Nhóm giải pháp gián tiếp
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng SHB
3.3.2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp xin vay
3.3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan