[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Somotnet

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Somotnet
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp và các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.1.3. Bản chất của hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.1.4. Vai trò của hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2. Nội dung và các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.1. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
1.2.1.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.2.1.3. Phân tích các nhóm chỉ đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.2.1. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.2.2. Phương pháp so sánh
1.3. Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.1.1. Môi trường quốc tế
1.3.1.2. Môi trường trong nước
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.3.2.1. Tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện tại
1.3.2.2. Bộ máy quản trị
1.3.2.3. Nguồn nhân lực
1.3.2.4. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SOMOTNET
2.1. Giới thiệu công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3.1. Giám đốc
2.1.3.2. Phó Giám đốc
2.1.3.3. Phòng kế toán
2.1.3.4. Phòng kinh doanh
2.1.3.5. Phòng hành chính
2.1.3.6. Phòng kỹ thuật
2.2. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1. Tình hình hoạt động của công ty giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.1.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.2.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.2.2.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.2.2.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.2.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.2.8. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH SOMOTNET
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SOMOTNET
3.1. Đánh giá chung về ưu và nhược điểm của công ty về hiệu quả kinh doanh
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
3.2.1. Giải pháp về quản lý hàng tồn kho
3.2.2. Giảm thiểu và sử dụng hiệu quả chi phí
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing
3.2.4. Giải pháp quản lý các khoản phải thu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan