[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tiến Lộc

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tiến Lộc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Khả năng thanh toán
1.2.1.1 Khả năng thanh toán trong ngắn hạn
1.2.1.2 Khả năng thanh toán nhanh
1.2.1.3 Khả năng thanh toán tức thời
1.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.1 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.1 Hiệu quả sử dụng VCSH
1.2.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn vay
1.2.4 Hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.4.1 Hiệu quả sử dụng tổng chi phí
1.2.4.2 Giá vốn hàng bán
1.2.4.3 Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.5 Hiệu quả sử dụng lao động
1.2.5.1 Năng suất lao động
1.2.5.2 Thời gian sử dụng lao động
1.2.5.3 Mức sinh lợi của một đồng chi phí tiền lương
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN LỘC
2.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tiến Lộc
2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Tiến Lộc
2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tiến Lộc
2.2.1 Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2.1 Tình hình doanh thu công ty TNHH Tiến Lộc
2.2.2.2 Chi phí của Công ty TNHH Tiến Lộc
2.2.2.3 Tình hình lợi nhuận của Công ty TNHH Tiến Lộc
2.2.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn
2.2.1.1 Tình hình tài sản
2.2.1.2 Tình hình nguồn vốn
2.3 Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.3.1 Khả năng thanh toán
2.3.1.1 Khả năng thanh toán ngắn hạn:
2.3.1.2 Khả năng thanh toán nhanh
2.3.1.3 Khả năng thanh toán tức thời
2.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.2.1 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.3.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn
2.3.3.1 Hiệu quả sử dụng VCSH
2.3.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.3.4 Hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.4.1 Tỷ suất sinh lời của tổng chi phí
2.3.4.2 Tỷ suất sinh lời trên GVHB
2.3.4.3 Tỷ suất sinh lời chi phí quản lý kinh doanh
2.3.5 Hiệu quả sử dụng lao động
2.3.5.1 Năng suất lao động
2.3.5.2 Thời gian sử dụng lao động
2.3.5.3 Mức sinh lời của một đồng chi phí tiền lương
2.4 Đánh giá về hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Tiến Lộc
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN LỘC
3.1 Cơ hội phát triển của Công ty TNHH Tiến Lộc trong thời gian tới
3.2 Định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty TNHH Tiến Lộc
3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Tiến Lộc
3.3.1 Công ty cần quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, thúc đẩy tăng doanh thu và lợi nhuận
3.3.2 Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản
3.3.3 Giải pháp nâng cao khả năng sử dụng vốn vay
3.3.4 Giải pháp chung
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan