[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp I Thái Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp I Thái Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Một số khái niệm.
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP I THÁI BÌNH
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Xây lắp I Thái Bình.
2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.4. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty hiện nay.
2.5. Đánh giá chung về thị trường của Công ty.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP I THÁI BÌNH
3.1. Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp I Thái Bình trong giai đoạn tới.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp I Thái Bình.
3.3. Một số kiến nghị với Công ty Cổ phần Xây lắp I Thái Bình.
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan