[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Dinh dưỡng Nutricare

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Dinh dưỡng Nutricare
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN SUẤT KINH DOANH
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.1. Chỉ tiêu tổng quát
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và tài sản cố định
1.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.2.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.5. Nhóm chỉ tiêu về tỉ suất lợi nhuận
1.2.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài
1.3.2. Các nhân tố bên trong
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG NUTRICARE.
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE.
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động sản xuất chính của công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của Công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE
2.1.5. Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE.
2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE
2.2.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
2.2.2. Tình hình cơ cấu nguồn vốn
2.2.3. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.1. Các nhân tố bên ngoài
2.3.2. Môi trường bên trong
2.4. Những thuận lợi và khó khắn của công ty hiện nay
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
2.5. Đánh giá chung về thị trường của công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG NUTRICARE
3.1. Định hướng phát triển Công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE trong giai đoạn tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE
3.2.1. Quản lý và đào tạo nguồn nhân lực
3.2.2. Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu lãng phí
3.2.3. Mở rộng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm tiềm năng
3.3. Một số kiến nghị với Công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE
3.3.1. Đối với nhà nước
3.3.2. Đối với doanh nghiệp
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan