[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại CPA

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại CPA
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động và nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.2. Quản lý vốn lưu động
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Nội dung Quản lý vốn lưu động
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết phải việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CPA
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển Công ty xây dựng và thương mại CPA
2.1.2. Cơ cấu và chức năng của bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA
2.2. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại CPA giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.2.2. Tình hình biến động và cơ cấu TSLĐ của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại CPA giai đoạn 2012-2014
2.2.3. Tình hình quản lý VLĐ của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA giai đoạn 2012-2014
2.2.4. Các chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại CPA giai đoạn 2012-2014
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại CPA
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CPA
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Về đầu tư trang thiết bị
3.1.2. Về công tác quản lý
3.1.3. Về hoạt động kinh doanh
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại CPA
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động cho Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại CPA
3.2.2. Giải pháp quản lý tiền mặt
3.2.3. Giải pháp quản lý hiệu quả khoản phải thu
3.2.4. Một số giải pháp khác
3.2.5. Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan