[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Mediamart Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Mediamart Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG
1.1. Khái quát chung về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Chu kỳ luân chuyển vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1. Phân loại theo vai trò trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.4.2. Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện
1.1.4.3. Phân loại vốn lưu động theo nguồn hình thành
1.1.4.4. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.5. Vai trò của vốn lưu động
1.2. Quản lý vốn lưu động
1.2.1. Khái niệm quản lý VLĐ
1.2.2. Nội dung quản lý vốn lưu động
1.2.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2.2.2. Quản lý tiền và chứng khoán ngắn hạn
1.2.2.3. Quản lý tín dụng thương mại (Phải thu khách hàng)
1.2.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.2.3. Chiến lược quản lý vốn lưu động
1.2.3.1. Chiến lược quản lý TSLĐ
1.2.3.2. Chiến lược quản lý nợ ngắn hạn
1.2.3.3. Chiến lược quản lý vốn lưu động
1.3. Hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.3.1. Khái niệm hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết việc nâng cao hiệu quả quản lý VLĐ trong các doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.3.3.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán
1.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu chung
1.3.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý bộ phận cấu thành Vốn lưu động
1.3.3.4. Thời gian luân chuyển vốn bằng tiền trung bình
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.4.1. Các nhân tố khách quan
1.3.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Mediamart Việt Nam
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quy trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty CP Mediamart Việt Nam
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý công ty
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty
2.1.4. Tình hình kinh doanh của công ty CP Mediamart VN
2.2. Thực trạng tình hình vốn lưu động của công ty CP Mediamart VN
2.2.1. Chưa có biến động vốn lưu động
2.2.2. Biến động VLĐ của công ty
2.2.2.1. Biến động về tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.2.2. Biến động về khoản phải thu
2.2.2.3. Biến động về hàng tồn kho
2.2.3. Kết cấu VLĐ của công ty
2.3. Thực trạng quản lý vốn lưu động của công ty CP Mediamart VN
2.3.1. Xác định nhu cầu VLĐ
2.3.2. Thực trạng quản lý tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn
2.3.3. Thực trạng quản lý tín dụng thương mại (Phải thu khách hàng)
2.3.4. Thực trạng quản lý hàng tồn kho
2.3.5. Chính sách quản lý VLĐ
2.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty CP Mediamart VN
2.3.6.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3.6.2. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.3.6.3. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
2.3.6.4. Mức tiết kiệm vốn lưu động
2.3.6.5. Mức sinh lời vốn lưu động
2.3.6.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.4. Nhận xét chung về thực trạng hoạt động tại công ty CP Mediamart VN
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÓN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP MEDIAMART VN
3.1. Môi trường và định hướng phát triển công ty trong thời gian tới
3.1.1. Môi trường công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động công ty
3.2.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền.
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan