[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hòa Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hòa Bình
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Phân loại vốn
1.1.2.1. Căn cứ theo nguồn hình thành vốn
1.1.2.2. Căn cứ theo thời gian huy động vốn
1.1.2.3. Căn cứ theo tốc độ chu chuyển của nguồn vốn
1.1.3. Vai trò của vốn
1.2. Hiệu quả quản lý vốn
1.2.1. Khái niệm hiệu quả quản lý vốn
1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn
1.2.2.1. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn theo nguồn hình thành
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn theo tốc độ chu chuyển
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn
1.2.3.1. Nhân tố khách quan
1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan
1.2.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý vốn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA BÌNH
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Thông tin tổng quan về công ty
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý
2.2. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.1. Tổng doanh thu
2.2.2. Tổng chi phí
2.2.3. Lợi nhuận sau thuế
2.3. Thực trạng vốn tại công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hòa Bình
2.3.1. Cơ cấu vốn và tình hình biến động vốn
2.3.1.1. Cơ cấu vốn và biến động vốn theo tốc độ chu chuyển
2.3.1.2. Cơ cấu và biến động vốn theo nguồn hình thành
2.3.2. Chiến lược quản lý vốn của công ty
2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn
2.4.1. Hiệu quả quản lý vốn theo nguồn hình thành
2.4.1.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả VCSH
2.4.1.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn vay
2.4.2. Hiệu quả quản lý vốn theo tốc độ chu chuyển
2.4.2.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn lưu động
2.4.2.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn cố định
2.5. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn
2.5.1. Hiệu quả quản lý vốn theo nguồn hình thành
2.5.2. Hiệu quả quản lý vốn theo tốc độ chu chuyển
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA BÌNH
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hòa Bình trong tương lai
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hòa Bình
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan