[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh
1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh
1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh
1.1.3.1. Phân loại theo kết quả hoạt động đầu tư
1.1.3.2. Phân loại theo đặc điểm luân chuyển của vốn
1.1.4. Vai trò của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2. Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm quản trị vốn kinh doanh
1.2.2. Mục tiêu quản trị vốn kinh doanh tại doanh nghiệp
1.2.3. Nội dung quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3.1. Quản trị vốn cố định
1.2.3.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3. Hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả quản trị vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố không thể kiểm soát được
1.4.2. Nhân tố có thể kiểm soát được
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
2.1.4. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà trong 3 năm gần đây (2012-2014)
2.2. Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà trong 3 năm gần đây (2012-2014)
2.2.1. Thực trạng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà
2.2.1.1. Tình hình biến động và cơ cấu vốn cố định tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1.2. Tình hình biến động và cơ cấu vốn lưu động tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2. Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà
2.2.2.1. Thực trạng quản trị vốn cố định tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà
2.2.2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà
2.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
2.3. Đánh giá về hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà trong 03 năm gần đây (2012 – 2014)
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà
3.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội
3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà
3.2.1. Về công tác quản trị vốn cố định
3.2.2. Về công tác quản trị vốn lưu động
3.2.3. Một số giải pháp khác
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan