[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SXKD TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm chung về bản chất hiệu quả SXKD
1.1.1. Khái niệm hiệu quả SXKD
1.1.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Vai trò của hiệu quả SXKD đối với doanh nghiệp
1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả SXKD trong doanh nghiệp
1.1.5. Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp
1.2. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động SXKD
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD
1.3.1. Các nhân tố vi mô
1.3.2. Các nhân tố vĩ mô
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc
2.2.1. Đánh giá khái quát về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc
2.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động
2.3.2. Hiệu quả sử dụng chi phí của công ty
2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.4. Hiệu quả sử dụng vốn
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.
2.4.1. Nhân tố con người
2.4.2. Tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu của Công ty
2.5. Đánh giá về hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Những điểm còn hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC
3.1. Thuận lợi và khó khan
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển công ty
3.2.1. Phương hướng phát triển
3.2.2. Mục tiêu chiến lược
3.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc
3.3.1. Biện pháp quản lý VLĐ và TSNH
3.3.2. Các giải pháp nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí
3.3.3. Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu thị trường
3.3.4. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.5. Tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí và giá thành sản phẩm
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan