[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại VIETINCOM

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại VIETINCOM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.2. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3.1. Phân loại tài sản ngắn hạn theo phạm vi sử dụng
1.1.3.2. Căn cứ theo đặc điểm chu chuyển tài sản ngắn hạn
1.1.3.3. Phân loại theo vai trò từng loại tài sản ngắn hạn trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.4. Kết cấu tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng dến kết cấu tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
1.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của TSNH
1.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của TSNH
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI VIETINCOM
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Vietincom
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Vietincom
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Xây dựng-Thương mại Vietincom
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Vietincom giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình biến động tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Vietincom giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Cơ cấu TSNH của công ty Cổ phần Xây dựng-Thương mại Vietincom giai đoạn 2011-2013
2.2.3. Các chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả sử dụng TSNH của công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Vietincom giai đoạn 2011-2013
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
2.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ảnh tốc độ lưu chuyển của tài sản ngắn hạn
2.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của tài sản ngắn hạn
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ Phần Xây dựng - Thương mại Vietincom
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VIETINCOM
3.1. Định hướng phát triển tại công ty cổ phần xây dựng - thương mại Vietincom
3.1.1. Về sản phẩm dịch vụ
3.1.2. Về nhân sự
3.1.3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Vietincom
3.2.1. Xác định nhu cầu tài sản ngắn hạn cho Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Vietincom
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt
3.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.2.5. Một số biện pháp khác
3.3. Kiến nghị với các Bộ ngành và Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan