[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm nhân tố không thể kiểm soát được
1.3.2. Nhóm các nhân tố có thể kiểm soát được
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CONSTREXIM
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim
2.1.2. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim
2.3.1. Phân tích quy mô tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim
2.3.2. Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim giai đoạn 2011 – 2013
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CONSTREXIM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim
3.1.1. Mục tiêu phát triển
3.1.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim
3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tiền, các khoản tương đương tiền
3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hàng tồn kho
3.2.4. Đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn
3.2.5. Giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan