[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế Hưng Thịnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế Hưng Thịnh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2 Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4 Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.5 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.1.5.1 Quản lý tiền mặt
1.1.5.2 Quản lý khoản phải thu
1.1.5.3 Quản lý hàng tồn kho
1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
1.2.3.3 Khả năng sinh lời của tài sản
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4.1 Nhân tố chủ quan
1.2.4.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HƯNG THỊNH
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế Hưng Thịnh
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế Hưng Thịnh
2.1.2 Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế Hưng Thịnh
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế Hưng Thịnh
2.1.4.1 Phân tích tình hình Doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.1.4.2 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2 Thực trạng tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế Hưng Thịnh
2.2.1 Phân tích quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2 Thực trạng tài sản tiền mặt
2.2.3 Thực trạng tài sản các khoản phải thu ngắn hạn
2.2.4 Thực trạng tài sản giá trị lưu kho
2.2.5 Tài sản ngắn hạn khác
2.2.6 Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.7 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế Hưng Thịnh
2.2.7.1 Kết quả đạt được
2.2.7.2 Tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HƯNG THỊNH
3.1 Định hướng phát triển của Công ty
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty
3.2.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2 Quản lý các khoản phải thu
3.2.3 Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan