[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinapro

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinapro
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAPRO
1.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái quát chung về tài sản
1.1.2 Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.3 Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.4 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.5 Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2 Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2 Quản lý tiền mặt
1.2.3 Quản lý hàng tồn kho
1.2.4 Quản lý khoản phải thu
1.3 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1 Nhân tố chủ quan
1.4.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAPRO
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO
2.1.2 Bộ máy tổ chức của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO
2.2 Tình hình hoạt độn sản xuất kinh do nh củ côn ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO
2.2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty
2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011-2013
2.2.3 Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3 Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO.
2.3.1 Chính sách quản lý TSNH
2.3.2 Chính sách quản lý tiền mặt
2.3.3 Chính sách quản lý hàng tồn kho
2.3.4 Các khoản phải thu
2.3.5 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn
2.4 Đánh iá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAPRO
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1 Nhận xét về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2 Những ưu điểm, hạn chế của công ty
3.1.3 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO
3.2.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2 Quản lý các khoản phải thu
3.2.3 Quản lý hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIÊỤ THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan