[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp Phương Dung

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp Phương Dung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn.
1.2. QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP.
1.2.1. Chính sách quản lý tiền mặt
1.2.1.1. Xác định mức dự trữ tiền
1.2.1.2. Quản lý hoạt động thu chi tiền
1.2.2. Quản lý các khoản phải thu.
1.2.2.1. Điều khoản bán
1.2.2.2. Phân tích tín dụng
1.2.2.3. Quyết định tín dụng
1.2.2.4. Quản lý nợ
1.2.3. Quản lý giá trị lưu kho.
1.2.3.1. Khái niệm và đặc điểm giá trị lưu kho
1.2.3.2. Mô hình quản lý giá trị lưu kho
1.2.4. Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn trong nghiệp
1.2.4.1. Khái niệm
1.2.4.2. Ý nghĩa của việc quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3. CÁC NHẤN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP.
1.3.1. Nhân tố kiểm soát được
1.3.2. Nhân tố không thể kiểm soát được
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG DŨNG
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG DŨNG.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng
2.1.2. Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng.
2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng giai đoạn 2012- 2014.
2.1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng giai đoạn 2011- 2014
2.1.3.2. Quy mô cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG DŨNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2014
2.2.1. Quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng.
2.2.2.1. Thực trạng quản lý tiền tại công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng
2.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu
2.2.2.3. Quản lý giá trị lưu kho
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.3.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty giai đoạn 2012 - 2014
2.2.3.2. Các chỉ tiêu hoạt động của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghệ Phương Dũng giai đoạn 2012 – 2014.
2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG DŨNG
2.3.1. Những kết quả đạt đươc
2.3.2. Những điểm hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG DŨNG
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG DŨNG.
3.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng.
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng.
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG DŨNG.
3.2.1. Cần xác định nhu cầu tài sản ngắn hạn (vốn lưu động) của công ty.
3.2.2. Giữ mức độ khả năng thanh toán phù hợp với thực tế tình hình công ty.
3.2.3. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động.
3.2.4. Xác định cơ cấu nguồn vốn hợp lý tài trợ cho từng loại tài sản phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty.
3.2.5. Quản lý có hiệu quả vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi.
3.2.6. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng.
3.2.7. Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho.
3.2.8. Phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra.
KẾT LUẬN
TÀI LIÊỤ THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan