[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Nguồn hình thành tài sản ngắn hạn
1.1.5. Vai trò tài sản ngắn hạn
1.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.1. Quản lý tài sản ngắn hạn theo chiến lược cấp tiến
1.2.2. Quản lý tài sản ngắn hạn theo chiến lược thận trọng
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố kiểm soát được
1.4.2. Các nhân tố không kiểm soát được
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THU T VIỆT
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt
2.1.1. Giới thiệu thông tin chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh và một số kết quả đạt được của công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt
2.2.1. Thực trạng tài sản của công ty
2.2.2. Thực trạng tài sản ngắn hạn của công ty
2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THU T VIỆT
3.1. Chiến lược quốc gia về phát triển ngành kỹ thuật điện tử - truyền thông
3.2. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt
3.3. Mục tiêu cụ thể từ nay cho đến năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt
3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt
3.4.1. Phương pháp quản lý tiền mặt
3.4.2. Phương pháp quản lý khoản phải thu
3.4.3. Phương pháp quản lý hàng tồn kho
3.4.4. Một số giải pháp khác
3.4.5. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan