[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Máy công trình Á Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Máy công trình Á Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.2.2. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụngtài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý TSNH của doanh nghiệp
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phân tích khả năng quản lý của tài sản ngắn hạn
1.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn
1.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan.
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA Công ty CỔ PHẦN THIẾT BỊ máy công trình Á Châu
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thiết bị máy công trình Á Châu
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.3.2. Các nhiệm vụ cơ bản của bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị máy công trình Á Châu giai đoạn 2012-2014
2.1.4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2014
2.1.4.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty trong những năm 2012-201433
2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Thiết bị máy Á Châu trong những năm 2012-2014
2.2.1. Phân tích quy mô và cơ cấu TSNH của Công ty giai đoạn 2012-2014
2.2.1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.1.2. Phải thu ngắn hạn
2.2.1.3. Hàng tồn kho
2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty giai đoạn 2012-2014
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của TSNH
2.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Thiết bị máy Á Châu
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH Á CHÂU
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị máy công trình Á Châu trong thời gian tới
3.1.1. Môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Thiết bị máy công trình Á Châu
3.2.1. Nâng cao vai trò của lãnh đạo công ty về công tác quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ
3.2.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản dự trữ
3.2.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.2.4. Giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ
3.2.5. Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý
3.3. Các biện pháp khác
3.3.1. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.3.2. Mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp bên ngoài
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với chính phủ
3.4.2. Một số kiến nghị với Bộ tài chính
3.4.3. Kiến nghị với tổng cục Xuất nhập khẩu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan